Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Summary:
Hlavným cieľom práce je analýza a preskúmanie svetovej produkcie a trhu s vybranými komoditami. Práca sa venuje základným informáciám o vybraných komoditách a ich prínose pre ekonomiku pestovateľských krajín. V práci sa študent zameria na trh s vybranými komoditami a na formy obchodovania v celosvetovom merítku. Údaje budú čerpané z databáz Eurostatu, FAO, OECD a USDA.

There are no limitations of the topic