Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Maroš Valach, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude v súčasných podmienkach zhodnotiť a komparovať formy zabezpečovania vybraných miestnych verejných služieb vo vybranej samospráve. Súčasťou práce bude analýza vývoja a komparácia výdavkov na zabezpečenie miestnych verejných služieb prostredníctvom benchmarkingových indikátorov. Pozornosť bude venovaná zhodnoteniu spokojnosti občanov s kvalitou poskytovaných služieb. Výstupom budú konkrétne návrhy pre zlepšenie súčasného stavu. Pri spracovaní bakalárskej práce budú využité primárne aj sekundárne zdroje údajov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.