Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá výrobnými a vývojovými trendmi komoditnej vertikály vybraného agropotravinárskej komodity. Charakterizuje trh s danou komoditou nielen na území SR, ale aj vo vybraných krajinách EÚ a vo svete. Špecifikuje rozhodujúce faktory, ktoré sa v súčasnosti prejavujú v komoditných vertikálach. Práca charakterizuje podnikateľskú sféru a pôsobenie podnikov prvovýrobcov, spracovateľských a obchodných v SR.

There are no limitations of the topic