Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť aktuálnu úroveň socioekonomického rozvoja regiónu na základe dostupných zdrojov informácií a poznatkov. Ide predovšetkým o zhodnotenie faktorov interného prostredia – geografia a prírodné prostredie, ľudské zdroje, ekonomický potenciál a sociálna a technická infraštruktúra. Zároveň bude potrebné popísať nové/inovatívne možnosti rozvoja daného regiónu. Touto analýzou sa získajú podklady pre vypracovanie SWOT analýzy a jej závery budú implementované do záverečnej komparácie výsledkov analýzy a vypracovania návrhov a odporúčaní na využitie potenciálu tohto regiónu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.