Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Cifranič, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať a zhodnotiť systém krízového manažmentu vo vybranom regióne a jeho pripravenosť v prípade vzniku krízových situácií. V práci bude možné vybrať súbor obcí v skúmanom regióne a porovnať ich dokumentovú základňu, informovanosť, cesty a postupy krízového riadenia. Zároveň bude potrebné popísať dôsledky vybranej krízovej situácie a jej možnosti a spôsoby finančnej kompenzácie orientovanej na občanov vo zvolenej obci v rámci regiónu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.