Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť organizačnú kultúru subjektu miestnej samosprávy a to z troch základných perspektív, jednak zo strany prijatých vnútorných dokumentov v rámci subjektu, jednak z pohľadu výkonných zamestnancov subjektu a tiež z perspektívy manažmentu subjektu. Pri práci bude dôraz kladený na identifikáciu typu organizačnej kultúry, ktorý je v organizácii dominantne uplatňovaný. Pri práci sa budú využívať sekundárne dáta získané najmä z web stránky konkrétnej miestnej samosprávy a tiež primárne dáta získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi výkonnými zamestnancami a zamestnancami manažmentu subjektu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.