Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Stav tématu:
schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť medziobecnú spoluprácu obcí okresu Komárno a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území. Práca poskytne teoretické východiská problematiky medziobecnej spolupráce v podmienkach SR ako aj v európskom kontexte a formou prípadovej štúdie zistí konkrétne formy a oblasti spolupráce, jej finančné aspekty a pozitívne efekty vyplývajúce z medziobecnej spolupráce. Ďalej identifikuje problémy v danej oblasti a navrhne podporné opatrenia pre jej aktivizáciu. Za účelom detailnejšieho poznania problematiky a získania relevantnejších údajov a informácií bude realizovaný primárny výskum formou dotazníkového prieskumu v obciach okresu Komárno.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.