Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
State of topic: approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Summary: Cieľom práce je zhodnotiť medziobecnú spoluprácu obcí okresu Komárno a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území. Práca poskytne teoretické východiská problematiky medziobecnej spolupráce v podmienkach SR ako aj v európskom kontexte a formou prípadovej štúdie zistí konkrétne formy a oblasti spolupráce, jej finančné aspekty a pozitívne efekty vyplývajúce z medziobecnej spolupráce. Ďalej identifikuje problémy v danej oblasti a navrhne podporné opatrenia pre jej aktivizáciu. Za účelom detailnejšieho poznania problematiky a získania relevantnejších údajov a informácií bude realizovaný primárny výskum formou dotazníkového prieskumu v obciach okresu Komárno.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.