Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotiť medziobecnú spoluprácu obcí okresu Komárno a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území. Práca poskytne teoretické východiská problematiky medziobecnej spolupráce v podmienkach SR ako aj v európskom kontexte a formou prípadovej štúdie zistí konkrétne formy a oblasti spolupráce, jej finančné aspekty a pozitívne efekty vyplývajúce z medziobecnej spolupráce. Ďalej identifikuje problémy v danej oblasti a navrhne podporné opatrenia pre jej aktivizáciu. Za účelom detailnejšieho poznania problematiky a získania relevantnejších údajov a informácií bude realizovaný primárny výskum formou dotazníkového prieskumu v obciach okresu Komárno.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.