Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Abstrakt: Predmetom štúdia bude vybraný podnik z hľadiska jeho pripravenosti na riešenie nerovnovážnych stavov a krízových situácií v špecifickom prostredí. Na detaile opisu činností podnikových manažmentov, písomnej dokumentácie a prijatých rozhodnutí sa zhodnotí pripravenosť vybraného podniku na riešenie krízových stavov v špecifickom prostredí. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť pripravenosť podniku na riešenie krízových situácií, poukázať na existenciu rizík a zároveň navrhnúť opatrenia na ich elimináciu v podnikateľskom prostredí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MAP manažment podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.