Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
3
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je teoretické vymedzenie priamych zahraničných investícií z hľadiska podstaty, príčin vstupu zahraničného investora a výhod a nevýhod medzinárodného podniku. Na základe analyzovania vývoja priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike aplikovať teoretické poznatky do praktickej roviny a na príklade vybraného podniku poukázať na výhody a nevýhody konkrétneho podniku s priamymi zahraničnými investíciami s možnosťou komparácie s iným podnikom, resp. iným regiónom alebo ekonomikou.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MAP Business Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.