Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je teoretické vymedzenie priamych zahraničných investícií z hľadiska podstaty, príčin vstupu zahraničného investora a výhod a nevýhod medzinárodného podniku. Na základe analyzovania vývoja priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike aplikovať teoretické poznatky do praktickej roviny a na príklade vybraného podniku poukázať na výhody a nevýhody konkrétneho podniku s priamymi zahraničnými investíciami s možnosťou komparácie s iným podnikom, resp. iným regiónom alebo ekonomikou.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MAP manažment podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.