Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Možnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SR
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Summary:
Malé a stredné podniky predstavujú chrbtovú kosť ekonomiky 21. storočia. Sú najvýznamnejším hráčom na strane dopytu po práci. Každý podnik však pre svoj ďalší rozvoj je odkázaný na vlastné resp. cudzie zdroje financovania. Práca bude vychádzať z dostupných foriem financovania malých a stredných podnikov v SR. Predmetom naplnenia obsahu práce bude aj dotazníkový prieskum v rámci podnikateľských subjektov zameraný na štruktúru kapitálu ako zdroja financovania ich prevádzkových a investičných potrieb.

There are no limitations of the topic