Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SR
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Summary:
Malé a stredné podniky sú hybnou silou ekonomík štátov. Ich flexibilita im umožňuje pružne reagovať na zmeny podmienok podnikania. S týmto súvisí aj význam tejto skupiny podnikateľských subjektov ako strany dopytu po práci, keďže majú rozhodujúci podiel na zamestnanosti. Cieľom bakalárskej práce bude vymedziť malé a stredné podniky a preukázať ich význam pri rozvoji ekonomiky SR pomocou využitia dostupných základných makroekonomických ukazovateľov.

There are no limitations of the topic