Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Summary:
Konkurencieschopnosť podniku je jedným zo základných znakov životaschopnosti na trhu tovarov a služieb. Predstavuje schopnosť podniku zotrvať na danom trhu vyjadrenú jeho hospodárskymi výsledkami. Konkurencieschopnosť odvetvia hospodárstva krajiny poskytuje ucelený obraz konkurencieschopnosti domácich výrobcov. Cieľom práce bude reflektovať vývoj konkurencieschopnosti mlynárskeho priemyslu SR od pristúpenia SR k EÚ.

There are no limitations of the topic