Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Malé a stredné podniky sú hybnou silou ekonomík štátov. Ich flexibilita im umožňuje pružne reagovať na zmeny podmienok podnikania. S týmto súvisí aj význam tejto skupiny podnikateľských subjektov ako strany dopytu po práci, keďže majú rozhodujúci podiel na zamestnanosti. Cieľom bakalárskej práce bude vymedziť malé a stredné podniky a identifikovať regionálne rozdiely v rámci SR.

There are no limitations of the topic