Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Summary: Potravinársky priemysel predstavuje základnú zložku priemyslu, ktorá okrem značného prínosu pre celkový HDP zabezpečuje aj samotnú potravinovú bezpečnosť krajiny. Záverečná práca sa zameriava na identifikáciu postavenia potravinárskeho sektora v SR, jeho vývoj od pristúpenia SR k EÚ a jeho vnútornú diferenciáciu.

There are no limitations of the topic