Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je preskúmať existujúce mechanizmy zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu iniciované a financované zo strany samosprávnych krajov na základe rôznych kritérií napr. účel podpory, forma podpory, prijímateľ, podmienky financovania. Mapovanie existujúcich mechanizmov podpory zahŕňa aj na analýzu záujmu o jednotlivé formy podpory zo strany žiadateľov, kvantifikáciu objemu alokovanej podpory na jednotlivé nástroje a analýzu ďalších benefitov, ktoré sú s čerpaním podpory spojené. Na základe výstupov čiastkových analýz riešiteľ formuluje návrhy a odporúčania pre lepšie nastavenie existujúcich podporných mechanizmov (na úrovni kraja) zameraných na subjekty cestovného ruchu alebo navrhne aplikáciu nových nástrojov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.