Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je preskúmať existujúce mechanizmy zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu iniciované a financované zo strany samosprávnych krajov na základe rôznych kritérií napr. účel podpory, forma podpory, prijímateľ, podmienky financovania. Mapovanie existujúcich mechanizmov podpory zahŕňa aj na analýzu záujmu o jednotlivé formy podpory zo strany žiadateľov, kvantifikáciu objemu alokovanej podpory na jednotlivé nástroje a analýzu ďalších benefitov, ktoré sú s čerpaním podpory spojené. Na základe výstupov čiastkových analýz riešiteľ formuluje návrhy a odporúčania pre lepšie nastavenie existujúcich podporných mechanizmov (na úrovni kraja) zameraných na subjekty cestovného ruchu alebo navrhne aplikáciu nových nástrojov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.