Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je preskúmať existujúce mechanizmy zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu iniciované a financované zo strany samosprávnych krajov na základe rôznych kritérií napr. účel podpory, forma podpory, prijímateľ, podmienky financovania. Mapovanie existujúcich mechanizmov podpory zahŕňa aj na analýzu záujmu o jednotlivé formy podpory zo strany žiadateľov, kvantifikáciu objemu alokovanej podpory na jednotlivé nástroje a analýzu ďalších benefitov, ktoré sú s čerpaním podpory spojené. Na základe výstupov čiastkových analýz riešiteľ formuluje návrhy a odporúčania pre lepšie nastavenie existujúcich podporných mechanizmov (na úrovni kraja) zameraných na subjekty cestovného ruchu alebo navrhne aplikáciu nových nástrojov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.