Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
State of topic:
approved (PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Centre of Education and Psychological Counseling - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Plytvanie potravinovými zdrojmi je jedným z najväčších problémov súčasnosti, ktorý sa prejavuje vo všetkých článkoch poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca. Podľa niektorých údajov zozbieraných od roku 1974 dodnes sa odhaduje, že plytvanie potravinami sa celosvetovo zvýšilo až o 50 %. Plytvanie potravinami výrazne podporujú aj marketingové aktivity výrobcov a predajcov potravín. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vybrané nástroje marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín, predovšetkým so zameraním na plytvanie potravinami.

There are no limitations of the topic