Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravín
State of topic:
approved (PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Centre of Education and Psychological Counseling - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Výskumy spotrebiteľskej psychológie dokazujú, že spotrebiteľ zakladá svoje nákupné rozhodnutia na emóciách, nie na logike. Až následne odôvodňuje, prípadne ospravedlňuje svoje rozhodnutia racionálne. Platí, že čím lepšie vieme potencionálnych zákazníkov osloviť na emocionálnej úrovni, tým skôr si kúpia ponúkaný produkt. Je to preto, že silné, či už pozitívne, alebo negatívne emócie, si zapamätáme rýchlejšie a na dlhšie časové obdobie. Poznanie psychológie spotrebiteľa a porozumenie jeho kognitívnym procesom a afektívnym stavom je nevyhnutné pre správny výber a nastavenie marketingových nástrojov. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vplyv psychologických a osobnostných faktorov na spotrebiteľské správanie a rozhodovanie na trhu potravín.

There are no limitations of the topic