Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Úroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
V súčasnej fáze hospodárskeho cyklu a v podmienkach pokračujúcej firemnej automatizácie a robotizácie, prevláda dopyt zamestnávateľov po sofistikovanom ľudskom kapitáli. SR sa snaží prispôsobovať týmto výrazným trendom prostredníctvom transformácie stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania na úroveň podnikovej inklúzie. BP si kladie za cieľ zhodnotiť pripravenosť a východiskovú situáciu absolventov pre vstup na trh práce v podmienkach SR za teoretických a empirických zdrojov skúmania.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia