Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
State of topic: approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martin Mariš, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Mariš, PhD.
Summary:
V súčasnosti je územný rozvoj úzko spätý so sprístupňovaním nových stavebno-investičných fondov za účelom realizácie rozvoja územia. Diplomová práca si kladie za cieľ identifikovať pripravovaný investičný projekt/ projekty vo vybranom meste, analyzovať priebeh jeho plánovania, posúdiť jeho rentabilitu za použitia klasických metód ekonomického hodnotenia investičných projektov. DP prispeje k zvýšeniu povedomia o verejno-súkromných projektoch a ich príspevku k verejnej ekonomike a k spoločnosti.

There are no limitations of the topic