Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Martin Mariš, PhD.
Abstrakt:
V súčasnosti je územný rozvoj úzko spätý so sprístupňovaním nových stavebno-investičných fondov za účelom realizácie rozvoja územia. Diplomová práca si kladie za cieľ identifikovať pripravovaný investičný projekt/ projekty vo vybranom meste, analyzovať priebeh jeho plánovania, posúdiť jeho rentabilitu za použitia klasických metód ekonomického hodnotenia investičných projektov. DP prispeje k zvýšeniu povedomia o verejno-súkromných projektoch a ich príspevku k verejnej ekonomike a k spoločnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia