Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je navrhnúť podľa získaných podkladov možné zníženie (mitigáciu) emisií amoniaku v riešenom území. Práca je založená na mapovaní zdrojov emisií amoniaku, spôsobov hospodárenia s odpadmi z rastlinnej a živočíšnej výroby v danom regióne. Metodické riešenie vychádza z materiálov IPCC a zásad správnej poľnohospodárskej praxe ako aj modelovaním


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ
B-EMZ environmentálny manažment
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.