Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Práca je zameraná na analýzu dopadov sucha na vybrané obce na základe spracovania súčasného stavu a porovnanie prejavov sucha medzi jednotlivými obcami. Čiastkovým cieľom bude návrh adaptačných opatrení na zlepšenie stavu životného prostredia na základe naštudovania dostupnej literatúry.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.