Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížine
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na určenie sucha zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme (z družice Terra) pomocou EVI (Enhanced Vegetation Index) na území Podunajskej nížiny v časovom rade 2012 – 2019 a jeho vplyvu na úrody vybraných obilnín. Po zistení stavu vegetácie, resp. dôsledkov sucha na vitalitu vegetácie, sa jeho vplyv na úrodu obilnín zistí koreláciou medzi hektárovými úrodami obilnín a EVI. Pre zistenie údajov budú využívané programy ArcGIS a Statgraphics. Na základe výsledkov budú navrhnuté adaptačné opatrenia a vhodnosť pestovania vybraných plodín v regióne.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.