Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zeme
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Práca je zameraná na určenie sucha zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme (z družice Terra) pomocou EVI (Enhanced Vegetation Index) pre vybrané územie v časovom rade 2012 – 2019. Po zistení stavu vegetácie, resp. dôsledkov sucha na vitalitu vegetácie sa výsledky overia koreláciou s indexom sucha (Z-index), ktorý je počítaný z nameraných dát. Pre zistenie údajov budú využívané programy ArcGIS a Statgraphics.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.