Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce budeme analyzovať a zhodnotiť výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku.Na hodnotenie výroby jadrového ovocia použijeme základné ukazovatele rentability a produktivity práce.Práca bude obsahovať námety a odporúčania pre prax.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia