Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajine
Stav tématu: schváleno (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Ekosystémové záťaže (ecosystem disservices) predstavujú protipól ekosystémových služieb. Ekosystémové služby sú všeobecne vnímané ako suma pozitívnych úžitkov z ekosystémov. Mnohé ekosystémové funkcie môžu však byť z rôznych pohľadov vnímané ako ekosystémová služba aj záťaž. Vidiecka krajina je matricou tak prírodných ako aj atropogénnych ekosystémov, ktoré sú využívané a manažované rôznym spôsobom a intenzitou. Cieľom záverečnej práce je na modelovom území identifikovať ekosystémy a z nich vyplývajúce záťaže. Práca bude vychádzať z dokumentov a mapových podkladov dostupných napr. na úradoch životného prostredia a pod. Záťaže vyplývajúce z ekosystémov budú identifikované na základe odborných a vedeckých prác z uvedenej oblasti.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VK manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.