Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajine
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Ekosystémové záťaže (ecosystem disservices) predstavujú protipól ekosystémových služieb. Ekosystémové služby sú všeobecne vnímané ako suma pozitívnych úžitkov z ekosystémov. Mnohé ekosystémové funkcie môžu však byť z rôznych pohľadov vnímané ako ekosystémová služba aj záťaž. Vidiecka krajina je matricou tak prírodných ako aj atropogénnych ekosystémov, ktoré sú využívané a manažované rôznym spôsobom a intenzitou. Cieľom záverečnej práce je na modelovom území identifikovať ekosystémy a z nich vyplývajúce záťaže. Práca bude vychádzať z dokumentov a mapových podkladov dostupných napr. na úradoch životného prostredia a pod. Záťaže vyplývajúce z ekosystémov budú identifikované na základe odborných a vedeckých prác z uvedenej oblasti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VK manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.