Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Metódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služieb
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Kultúrne ekosystémové služby sú definované ako fyzické a intelektuálne interakcie človeka s ekosystémami. Na základe výsledkov z Miléniového hodnotenia ekosystémov, kultúrne ekosystémové služby boli jednou z kategórií, kde sa zaznamenal najvyšší podiel tzv. degradovaných ekosystémových služieb. Všeobecne sú považované za veľmi významné, avšak sú často opomínané v rozvojových plánoch. Dôvody sú viaceré: ich charakter je veľmi komplexný, striktne lokalizovaný a spojený so štrukturálnymi prvkami krajiny. Cieľom bakalárskej práce bude na základe štúdia odbornej a vedeckej literatúry, ako aj výstupov realizovaných projektov v tejto oblasti, vypracovať súbor metód využívaných na hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb. Súčasťou výstupov bude posúdenie možností využitia metód na hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb vo vybranom regióne.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.