Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie zelenej infraštruktúry mesta
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Zelená infraštruktúra predstavujúca zeleň prírodného a urbánneho prostredia je v súčasnosti v popredí záujmu Európskej únie v oblasti kvality sídiel. Zelená infraštruktúra je koncepciou ústretovou voči životnému prostrediu, ponúka prírodne založené riešenia aktuálnych problémov v urbanizovanom prostredí, akými sú manažment zrážkovej vody, zníženie hluku a prašnosti, ozdravenie či skvalitnenie a vizuálne zatraktívnenie životného prostredia obyvateľov. Mapovanie zelených plôch a prvkov vo vybranom meste bude základom a bude vychádzať z mapových podkladov a webových mapových aplikácií. Prehľad úžitkov z aktuálnej zelenej infraštruktúry bude vypracovaný na základe štúdia odbornej a vedeckej literatúry. Analýza bude zameraná na hodnotenie konektivity prvkov zelenej infraštruktúry a na identifikáciu miest potenciálneho zazelenenia. Súčasťou hodnotiaceho procesu bude aj dotazníkový prieskum zameraný na aktuálne potreby obyvateľov v oblasti environmentálnej kvality života vo vybranom meste.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.