Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa
Stav témy: schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt:
Druhy z čeľade Carabidae (Bystruškovité) sú dôležité z pohľadu regulácií populácií bezstavovcov v rôznych typoch ekosystémov a predstavujú dôležitý stabilizačný prvok fungovania ekosystémov. Tieto druhy sú využívané ako indikátory stavu a zmien ekosystémov a ich prostredia. Cieľom diplomovej práce bude stanoviť biomasu druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa a identifikácia zmien v biomase vo väzbe na stanovište a fenológiu jednotlivých druhov. Čiastkovým cieľom bude hodnotenie parametrov počasia na biomasu vybraných druhov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.