Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na vplyv kriminality na kvalitu života jednotlivcov vo vybranom regióne, komparuje výsledky získané analýzou údajov zo sekundárnych zdrojov (príslušných štatistických databáz MV SR) s výsledkami získanými spracovaním primárnych zdrojov údajov z vlastného prieskumu medzi obyvateľmi daného regiónu. Výsledkom práce je návrh preventívnych opatrení na regionálnej, príp. miestnej úrovni.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.