Summary of topics offered - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Summary: Ochrana živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach ex situ in vitro sa realizuje formou kryouchovávania pohlavných buniek (spermií, oocytov, embryí, prípadne ovarialneho tkaniva). Efektívne kryokonzervovanie biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo znížená kvalita oocytov získaných zmrazených/rozmrazených fragmentov ovarialneho tkaniva hospodárskych zvierat. Cieľom práce bude optimalizácia podmienok kryouchovávania fragmentov ovarialneho tkaniva hovädzieho dobytka a hodnotenie kvality získaných oocytov.

There are no limitations of the topic