Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt:
Ekologická poľnohospodárska výroba je charakteristická výberom a kombináciou svojich environmentálnymi výrobnými postupmi, ktoré sú akousi zabezpekou neznečisťovania životného prostredia na strane jednej a výrobou biopotravín na strane druhej. Využívanie špecifických postupov ekologickej poľnohospodárskej výroby je späté s manažerskými faktormi, ktoré determinujú nielen kvalitu potravín a ochranu životného prostredia, ale aj ekonomické efekty výroby. Cieľom práce bude poukázať na tieto determinanty a komparovať indikátory charakterizujúcu konvenčnú a ekologickú poľnohospodársku výrobu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia