Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podniku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt:
Bakalárska práca bude analyzovať majetkovú a kapitlovú štruktúru, dlhodobú a krátkodobú likviditu, peňažný tok. Prostredníctvom kvantifikácie vplyvov zmien ukazovateľov likvidity na vybrané predikčné ukazovatele finančného stavu podniku bude poukázané na vlyv majetkovej a kapitálovej štruktúry na platobnú schopnosť podniku a na jeho finančné zdravie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia