Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bude prostredníctvom finančnej a ekonomickej analýzy poukázať na aktuálny finančný a ekonomický stav vybraného podniku pôsobiaceho v rezorte potravinárskeho priemyslu, jeho vývoj. Finálnym prínosom práce bude navrhunúť také opatrenia, ktoré by boli nápomocné pri zvýšovaní ekonomickej efektívnosti a finančno-ekonomickej stability analyzovaného podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia