Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce bude prostredníctvom výrobkovej a ekonomickej analýzy posúdiť úroveň a vývoj ukazovateľov ekonomiky výroby vybraných produktov špecializovanej zeleninárskej výroby. Cieľom bude definovať rozhodujúce determinanty úrovne ekonomikej efektívnosti a prijať opatrenia na jej zvýšenie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia