Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bude posúdiť využitie pracovnej sily v podniku, jej štrúktúru z pohľadu rôznych kritérií, fluktuáciu a jej úroveň jej využitia. Podmienky, ktoré VPP s.r.o. vie zabezpečiť: Prístup k pomerne detailným údajom za obdobie minimálne troch rokov, ktoré sa týkajú počtu odpracovaných hodín zamestnancami podľa jednotlivých kategórií, počet zamestnancov, údaje týkajúce sa migrácie zamestnancov, výkaz ziskov a strát, súvaha.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia