Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt:
Cieľom práce bude prostredníctvom analýzy poukázať na vývoj predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti za účelom prijať také opatrenia, ktoré by zvýšili obrat potravín a v konečnom dôsledku aj konkurencieschopnosť analyzovaného subjektu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia