Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Abstrakt:
Cieľom práce bude prostredníctvom ekonomickej analýzy evaluovať stav a vývoj ekonomickej efektívnosti výroby analyzovanéh subjektu a využijúc závery ekonomickej analýzy definovať také opatrenia, ktoré budú prínosom pre rast ekonomickej efektívnosti činnosti analyzovaného subjektu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia