Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Študent sa v diplomovej práci bude zaoberať možnosťami participácie občanov na správe vecí verejných vo vybranej obci a tiež analyzuje možnosti zapojenia sa občanov do zveľaďovania života svojej obce, popisuje možnosti obce motivovať občanov. Študent bude zisťovať možnosti zapojenia sa dobrovoľníckych skupín (iniciatív), občianskych združení do zveľaďovania obce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.