Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Stav témy:
schválené (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt:
Krajinno-architektonická analýza súčasného stavu vybraného vidieckeho priestoru. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie súčasného stavu zelene. Zhodnotenie kultúrno-historických súvislostí v spojitosti s riešeným priestorom. Rámcová návrhová štúdia zameraná na obnovu vybraného vidieckeho priestoru.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.