Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
Stav témy: schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude zhodnotiť súčasný stav biodiverzity vo vybraných územiach. Identifikovať rizikové faktory (faktory ohrozenia), ktoré biodiverzitu jednotlivých hodnotených území degradujú. Zhodnotiť stav ochrany biodiverzity a jej účinnosť. Na základe zistených údajov (terénny prieskum), ktoré budú súčasťou vypracovaných formulárov pre základné mapovacie práce (podľa metodiky v Katalógu biotopov Slovenska, Ružičková et al., 1996), navrhnúť účinnejšie opatrenia na ochranu s konkrétnymi formami riešenia pre vybrané lokality.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.