Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Záverečná práca reaguje na novú úpravu zákona o odpadoch, ktorá má vstúpiť do platnosti 1.7.2020 a ktorá transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc. Bližšie sa zaoberá návrhom zrušenia výnimiek pre obce týkajúcich sa zberu kuchynského bioodpadu, ktorého schválením by vznikla obciam povinnosť zabezpečiť separovanie a odvoz tohto typu odpadu od roku 2023. Vychádza z hypotézy, že by týmto vzniklo niekoľko sto ton nového typu odpadu ročne, ktorý bol doteraz súčasťou komunálneho odpadu a končil prevažne v spaľovniach. Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať možnosti zberu, odvozu a zhodnotenia kuchynského bioodpadu, vyhodnotiť výhody a nevýhody a navrhnúť riešenia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.