Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na možnosť použitia odpadu vznikajúceho pri spracovávaní kakaových bôbov na produkciu bioplynu. Cieľom diplomovej práce bude experimentálne meranie produkcie bioplynu v prevádzkových podmienkach bioplynovej stanice. Parciálnym cieľom bude hodnotenie kvality produkovaného bioplynu. Analýzy a vyhodnotenie výsledkov sa bude realizovať na bioplynovej stanici v Kolíňanoch a v laboratóriách výskumného centra AgroBioTech, SPU v Nitre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.