Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom riešenia na zníženie produkcie vybraného druhu odpadu. Primárnym cieľom je návrh takého riešenia, ktoré bude predchádzať skládkovaniu a spaľovaniu odpadu, to znamená, že sa zníži kontaminácia pôd a bude sa produkovať menej emisií. Parciálnym cieľom bude dotazníkovou metódou posúdiť informovanosť obyvateľstva o produkcii odpadov, jeho vplyvu na životné prostredie a možnostiach využitia odpadu. Prehľad sa bude skladať z informácií dostupných vo vybranej lokalite SR. Ako ďalšie zdroje informácií môžu slúžiť zdroje z internetu, výskumných centier, združení, spracovateľov odpadov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.